คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://personnel.buu.ac.th/document/person2732.pdf ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2 งานบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3810-3178 ต่อ 2223-5 ในวันและเวลาราชการ