สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เลขที่ 4/5 ถนนสุรศักดิ์ 2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
*โทร. 0 3832 2482
*ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ตั้งแต่ 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)