มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 1. การสมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ งานบริหารทั่วไป กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 5 ห้องสำนักงานกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2968 ในวันและเวลาทำการ
 2. การสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และให้ผู้สมัครปฏิบัติดังนี้
  2.1 ดาวน์โหลดใบสมัครจาก http: //research.buu.ac.th/ โดยกรอกรายละเอียดใน ใบสมัคร
  2.2 รับรองสำเนาในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ
  2.3 ชำระค่าธรรมการสมัครสอบคัดเลือก ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย “ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา สาขามหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9” สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกให้ชัดเจน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งพร้อมเอกสารตามข้อ 3.2 (1) และ
  2.4 สแกนเอกสารข้อ (1) – (3) เป็น file .pdf มายัง E-mail : phattar@go.buu.ac.th
  2.5 ให้นำเอกสารการสมัครฉบับจริงมาในวันที่ได้รับการรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การสมัครดังกล่าว ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีความผิดพลาดเกิดจากผู้สมัครหรือทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลัง แล้วพบว่าเอกสารและหลักฐานไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะ ถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานต่าง ๆ และค่าธรรมการสมัครสอบคัดเลือก ทุกกรณี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธาฤดี นิธิศบุณยกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ หมายเลข 0 3810 2968 หรือ 09 8565 5932 ในวันและเวลาทำการ