การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างสัญญาจ้าง 102 อัตรา

รายละเอียด ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรือง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงนตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าและบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี
**ทำงานในเขตพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และฉะเชิงเทรา **

1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิปัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า จำนวน 81 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย มีร่างกายแข็งแรง
  *หมายเหตุ:พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง มาตรา 38 (วรรค 2) ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงทำงานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
 • ผู้สมัครสถานะปัจจุบันต้องเป็น ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิปัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ที่ปฏิบัติงานปัจจุบันในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานภายใน กฟข. นั้นๆ ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า1 ปี นับถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้ห็น ไม่มีแผลเป็นน่รังเกียจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคซึงสั่งคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิปัติงานบนเสาไฟฟ้าหากพบว่าเป็นโรคตังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA(เฉพาะผู้ทีผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
 • สายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้นำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนมาแสดงวันสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น)
 • ไม่กลัวความสูง สามารถปั่นเสาทำงานบนที่สูง 8 – 12 เมตรได้
 • สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะ และปฏิปัติงานต่างจังหวัดได้อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมปัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์

2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน)
ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิปัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้นระบบไฟฟ้า จำนวน 18 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้สมัครสถานะปัจจุบันต้องเป็น ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิปัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ที่ปฏิบัติงานปัจจุบันในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานภายใน กฟข. นั้นๆ ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า1 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหน็งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวคลาย หรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเปินที่น่ารังเก็ยจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคซึงสังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคฮันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานขนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคตั้งกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิปัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์พิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเยนเท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) หากในวันสอบสัภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์

3.ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน)
ประเภท บุคคลภายนอก จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยืนใบสมัคร
 • สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหน็งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวดลาย หรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเปินที่น่ารังเก็ยจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคซึงสังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคฮันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคตั้งกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิปัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์เกถอนออกจากการสมัค หรือการจ้างเป็นลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบ ข้อเยนเท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์

การรับสมัคร
*การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี เลขที่ 47/1 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ห้อง Creative Space สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
*โดยเปิดรับสมัครวันที่เปิดรับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
*สอบถาม โทร 0-3845-5291, 0-3845-5086 ต่อ 10970-71