โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารอำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง 25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 เว้นวันหยุดราชการ หรือผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครพร้อม เอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง 22 ตุลาคม 2564 โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบ สมัครไปยังโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ โดยจะยึดวันประทับตรารับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ ผู้ประสานงาน นางสาว รัตติยา จันทร์เศรษฐ เบอร์โทรศัพท์ 089-0255242, นายอนุชา ขันทอง เบอร์โทรศัพท์ 083-7711300