สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานคุ้มครองแสะพัฒนาคนพิการบางปะกง 70 หมู่ 3 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกงิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 14-26 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หมายเหตุ กรณีได้รับการคัดเลือกหากเป็นบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง หรือมีอาการที่คาดว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 ผู้รับจ้างต้องไปตรวจโรคโควิด – 19 ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด