เทศบาลเมืองแสนสุข รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 76 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครฯ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 8 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (โปรดแต่งกายสุภาพ)