สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ทาง E-Mail : rayongchild@gmail.com ระหว่างวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการเท่านั้นโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร