มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน 4 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัสดุและยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-054244 หรือ038-054235 รับสมัครจนกว่าจะมีผู้สมัครผ่านเกณฑ์ครบจำนวน