งานเด่นวันนี้

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 25 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 25 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
  ค่าจ้าง 8,690 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 อัตรา
  ค่าจ้าง 8,690 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
 1. ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา
  ค่าจ้าง 8,690 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา
  ค่าจ้าง 11,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 1. ตำแหน่งช่างตัดเย็บผ้า 1 อัตรา
  ค่าจ้าง 8,690 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 • เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านตัดเย็บผ้าในระดับ 1 หรือระดับ 2
 1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา
  ค่าจ้าง 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 อัตรา
  ค่าจ้าง 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยตมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเภสัชกรรม

8.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
ค่าจ้าง , 8,690 บาท สิทธิประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
 1. ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา
  ค่าจ้าง 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
  ค่าจ้าง 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  ค่าจ้าง 11,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
  ค่าจ้าง 11,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ
 1. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล อัตรา
  ค่าจ้าง 9,400 บา
  ณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ
 1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 ตึกอำนวยการ
*ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ