วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา)

 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง/เดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง/เดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี
 3. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง/เดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 4. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง/เดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 5. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง/เดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้สามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ http://www.pnc.ac.th หัวข้อข่าวเผยแพร่และประชาสัมพันธ์