เมืองพัทยา รับสมัครพนักงานจ้าง 120 อัตรา

เมืองพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเมืองพัทยา
1) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) เมืองพัทยา
1.1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
1.2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
1.3) ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
1.4) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.5 ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
1.6) ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
1.7) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
1.8) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 3 อัตรา
1.9) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
1.10) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) เมืองพัทยา
2.1) ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ จำนวน 4 อัตรา
2.2) ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา
2.3) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไม้ จำนวน 2 อัตรา
2.4) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
2.5) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
2.6) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตกแต่งสวน
2.7) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
2.8) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตคน จำนวน 1 อัตรา
2.9) ตำแหน่งนายท้ายเรือยนต์ จำนวน 5 อัตรา

3) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป เมืองพัทยา
3.1) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา
3.2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
3.3) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
3.4) ตำแหน่งนายท้ายเรือยนต์ จำนวน 1 อัตรา
3.5) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 อัตรา
3.6) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างปูน จำนวน 2 อัตรา
3.7) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 5 อัตรา
3.8) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 51 อัตรา
3.9) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตคน จำนวน 5 อัตรา
3.10) ตำแหน่งนายท้ายเรือยนต์ จำนวน 1 อัตรา
3.11) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
3.12) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
สถานที่รับสมัคร ห้องประชุม 221 ชั้น 2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-3825- 3126