กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

รายละเอียด ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ
1 ตำแหน่ง ช่างโลหะ กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
2 ตำแหน่ง ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าตอบแทนราย เดือน ๆ ละ 11,280 บาท (ชาย,หญิง) จำนวน 2 อัตรา
3 ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท (ชาย, หญิง) จำนวน 1 อัตรา

 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก
  2.1 ตำแหน่ง ช่างโลหะ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างโลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์เรียก ร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้)
  2.2 ข้าแหน่ง ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอ สิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้)
  2.3 ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องขอสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้) มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการบริการ และความรู้ความสามารถพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  3.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  3.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (ในวันรับสมัคร)
  3.3 ประเภทชาย
  3.3.1 ผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร ขึ้นไป และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 วัดได้
  3.3.2 ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จำกัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 วัดได้
  3.3.3 ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี 2544 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปี 2565
  3.4 ประเภทหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนัก ตั้งแต่ 40 กิโลกรัม ขึ้นไป
  3.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
  3.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
  3.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
  3.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
  3.10 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
  3.11 สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ สงวนสิทธิ์ให้คณะกรรมการ ของหน่วยมีอำนาจในการพิจารณาไม่รับการบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้หากผู้สมัคร แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
  3.12 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จะดำเนินการตรวจปัสสาวะของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกก่อนเข้าสอบ ตรวจโดยชุดรักษาพยาบาลที่ 1 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 กรณีที่ตรวจพบสารเสพติด ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จะตัดสิทธิเข้าสอบทันที

กำหนดการรับสมัคร ผู้ที่มีคุณสมบัติ และมีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการในกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ติดต่อสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ กองกำลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เลขที่ 480 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20240 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึงวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ในวันเวลา ราชการ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดตาม ผนวก ก อย่างเคร่งครัด