เรือนจำพิเศษพัทยา รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

รายละเอียด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำพิเศษพัทยา
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้องมีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
  • เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร สำหรับพระภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องการ
1) มีความรู้ในงานราชทัณฑ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์
3) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4) มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้ที่มีส่วนกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
5) มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติได้ดี

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ เรือนจำพิเศษพัทยา เลขที่ 57 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 17-30 ธันวาคม 2564 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำพิเศษพัทยา โทร 0 3817 0671 ต่อ 13) ในวันและเวลาราชการ