องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 59 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองเท่านั้น ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
– ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
– โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (สามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ ทางเพศสภาพ ตามประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการสมัคร รวมถึงรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ตามที่ศูนย์ บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กำหนด
– ทั้งนี้สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3931-9959