การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 20 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ๆ จะต้องกรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมเอกสาร ประกอบการรับสมัคร
*โดยให้ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่กองกำลังพล การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
*ตั้งแต่วันที่ 13-23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 0830-1630 หากเลยกำหนดจะไม่รับพิจารณา