โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตัวเอง ที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย ชั้น 7 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 38455456 ต่อ 123