เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 26 อัตรา

รายละเอียด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทบุรี

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการศึกษา ฝ่ายแผนงานและโครงการ งานธุรการ
  1) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและชำนาญในหน้าที่ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม กฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก
 2. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุก สาขาวิชาหรือทุกทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานกิจการขนส่ง
1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ 9,000.- บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วครองตามมติ คณะรัฐมนตรีกำหนด

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม งานบริการรักษาความสะอาด
2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาจำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถ ตาม
กฎหมาย
ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ 9,000.- บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วครองตามมติ คณะรัฐมนตรีกำหนด

3) ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ได้รับค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ 9,000.- บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วครองตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์
4) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ได้รับค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ 9,000.- บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วครองตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
5) ตำแหน่งภารโรง เลขที่ตำแหน่ง 901 – 4 (พ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ได้รับค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ 9,000.- บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วครองตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องกองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 24 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3931-2006