โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

รายละเอียด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง
1.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
1.1.1 สำนักงานภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง จำนวน 1 อัตรา
1.1.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาอีกหน้าที่หนึ่ง)

1.2 อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท

1.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 1.1.1 และ 1.1.2 ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีใน สาขาวิชาใดก็ได้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 1.1.3 ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษาทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทาง หนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตัวเองที่งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย ชั้น 7 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3845 5456 ต่อ 123