ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย 11 อัตรา

รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาทำการ ณ งานทรัพยากรบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 ฝัง บี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน โทร.02-502-2345 ต่อ 3665 หรือ 02-502-2308