องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 26 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครฯ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 16-25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5672-3020 ต่อ 114 หรือทางเว็บไซต์ www.phetchabunpao.go.th