สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 13 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน 13 อัตรา
คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
ภาษาไทย 5 อัตรา
การศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา
ประถมศึกษา 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถดำเนินการ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1) กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.lopburi1.go.th หรือขอใบสมัครกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อทุกฉบับ (ยกเว้นใบรับรองแพทย์ให้ส่งฉบับจริง) ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วัน อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) โดยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างเจลล้างมือก่อนเข้าสถานที่รับสมัคร
2) กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.lopburi1.go.th และกรอก รายละเอียด ลงลายมือชื่อผู้สมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ การสรรหาที่รับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อทุกฉบับ (ยกเว้นใบรับรองแพทย์ให้ส่งฉบับจริง) ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือการบริการส่งพัสดุของเอกชน โดยให้จ่าหน้าซองถึง “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เลขที่ 111 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 (กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.065 7167096 สมัครพนักงานราชการ)