จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 มกราคม 2565 โดยนับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ และจ่าหน้าซองถึง “กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรศัพท์ 0 2580 0705” ค่าธรรมเนียมการสมัครและการชำระเงิน ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านจุดบริการรับชำระเงินของธนาคารเท่านั้น โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี สาขาเทศบาลนครนนทบุรี บัญชีเลขที่ 983-8-28523-4 และให้มีหลักฐานในการชำระค่าธรรมเนียมเป็นใบรับฝากเงิน (pay in slip) ของธนาคาร ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น