มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 4 – 14 มกราคม 2565 ผู้ประสงค์สมัคร สามารถสมัคร ได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ วันที่ 14 มกราคม 2565 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยตาม เวลาทำการของธนาคาร เวลา 16.30 น. และผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อยภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.