องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานจ้าง 38 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ