สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

รายละเอียด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

(1) ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรมและมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรมและมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิ ปริญญาโท
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี และมีผลงาน เป็นที่ยอมรับในวงการนั้น
  ค่าตอบแทน 50,000 บาท

(2) ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการนั้น
  ค่าตอบแทน 50,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดสามารถสมัคร ได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 – 1 ธันวาคม 2564 ดังนี้
(1) สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ในวันและเวลาราชการ หรือ
(2) ยื่นสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com https://fda.thaijobjob.com/