โรงพยาบาลบ้านไร่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

  1. ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา
    ค่าจ้าง 18,000 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  2. ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำตึก 1 อัตรา
    ค่าจ้าง 8,690 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบ้านไร่ และทางเว็บไซต์ http://www.uthaihealth.go.th และขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงาน บริหารทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-5653-9000 ต่อ 128
ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ