โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลพระพุทธบาท (อาคารผู้ป่วยนอก) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ได้ทาง www.pbh.go.th)