มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
1 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
1) เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน http://www.kps.ku.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน” และเข้าสมัครงานออนไลน์ กำหนด
2) กรอกข้อความพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่
3) ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4) สแกนใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครตามข้อ 5 และเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการ สมัครสอบให้ครบ และส่งไปยัง E-mail : Sittichaimam0444@gmail.com ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ คุณสิทธิชัย สุขเกษม 098-1031055 หรือคุณนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต หมายเลขโทรศัพท์ 093- 1513959
5) การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ค่าธรรมเนียมในการสอบเมื่อชำระแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ โดยจะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์การสอบ อาคารชูชาติกำภู สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน และที่ เว็บไซต์ http://www.kps.ku.ac.th หัวข้อ “สมัครงาน”