โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ท้ายประกาศการรับสมัครและกรอกข้อความ ในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1 ยื่นด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้าน อำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)
2 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (แบบ EMS) ถึงงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
3 สแกนไฟล์เอกสารใบสมัครส่งทาง hrlbch64@gmail.com (ไฟล์ PDF เท่านั้น) (ภายในเวลา 16.30 น.)