องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 18-26 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร