มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2,040 อัตรา

รายละเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบัณฑิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์เพื่อคัดกรองเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ปฏิบัติ งานจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย
**อัตราเงินเดือน
นักศึกษา 5,000 บาท
ประชาชนทั่วไป 9,000 บาท
บัณฑิต (จบใหม่ไม่เกิน 5 ปี) 15,000 บาท รายละเอียดดังแนบ

  • หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการทำสัญญาจ้างและจ้างงานได้ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)แล้ว เท่านั้น

ราละเอียดเพิ่มเติมและลิ้งสมัคร : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1551 https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1551