สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
(1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 จะรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร พิมพ์ใบสมัครที่เว็บไซต์กรมสรรพากร w/www.rd.go.th (ในหัวข้อ ข่าวกรมสรรพากร > ข่าวสารการเข้ารับราชการ > ลูกจ้างชั่วคราว) และกรอกความในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตาม (1) พร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 ส่วนบริหารงานทั่วไป เลขที่ 222/1-2 อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ให้วงเล็บมุมซอง จดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร และใบสมัคร จะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึง สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
(3) การให้เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่ใบสมัครที่ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึงสำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 ทั้งนี้ การสมัครลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น