สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือก สามารถจัดส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในระหว่างวันที่ 7-17 ธันวาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.