สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

 1. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  การศึกษาปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการศึกษาปฐมวัย หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
 2. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  การศึกษาปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก
 3. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  การศึกษาปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาใดวิชากายภาพบำบัด หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
 4. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  การศึกษาปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 5. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานบริการด้านรักษาความสะอาด (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 6. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 7. ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านอำนวยการด้านยานยนต์และพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 2/4 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0 – 2577 – 3826 หรือสอบถามรายละเอียดทาง Facebook Fan page สถานคุ้มครอง สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 12-23 กันยายน 2565 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร