คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10 อัตรา

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 11อัตรา
ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คุณวุฒิ ปริญญาตรี 20,090 บาท + ค่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ ประสบการณ์ด้านเอกสาร 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาโท
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word Excel Powerpoint) สืบค้นข้อมูลบนเครือข่าย Internet ระบบสารสนเทศ และสามารถรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน) ในระดับพอใช้ – ดี ขึ้นไป
 4. ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 5. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใด
  อย่างหนึ่ง ดังนี้
 • IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
 • TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29
 • TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390
 • TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90
 • TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
 • MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36

การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565