เทศบาลตำบลเทพารักษ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 52 อัตรา

วันเวลาและสถานที่การสมัคร
ผู้มีสิทธิสมัครยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 9-17 มิถุนายน 2565 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายได้ที่ http://www.tepharak.go.th