โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ท้ายประกาศการรับสมัครและกรอก ข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ยื่นด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)