โรงพยาบาลทับคล้อ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัคร ได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานการ เจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ