คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติสามารถกรอกใบสมัคร ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง 1103 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
**การติดต่อสอบถามข้อมูล

  1. นางสุภัทรา วิลามาศ หมายเลขโทรศัพท์ 08 3541 4267
  2. นางสาวชุติณัสพร กลั่นน้ำทิพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 06 2524 5995