ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5-20 มกราคม 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.00 – 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 ฝั่ง B ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-502-2308 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)