โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 8 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อาคารอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลพยุหะคีรี ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)