โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 315 อัตรา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จํานวน 315 อัตรา แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย จํานวน 250 อัตรา (นตท.1)
1.2 กลุ่มข้าราชการตํารวจ หรือนักเรียนนายสิบตํารวจ เพศชาย จํานวน 30 อัตรา (นตท.2)
1.3 กลุ่มข้าราชการตํารวจ หรือนักเรียนนายสิบตํารวจ หรือบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย เพื่อปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ จํานวน 20 อัตรา (นตท.3)
1.4 กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 15 อัตรา (นตท.4)

การสมัครสอบคัดเลือก
1 ผู้สมัครต้องเลือกกลุ่มสมัครให้ถูกต้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการสมัคร เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯ ในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ หากผู้สมัครตรวจสอบพบด้วยตนเองว่าเลือกกลุ่มสมัครผิดพลาด ให้ติดต่อขอแก้ไขกลุ่มสมัครภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร มิฉะนั้น จะถือว่าการเลือกกลุ่มสมัครของผู้สมัครดําเนินการถูกต้องโดยสมัครใจแล้ว โดยลําดับการสมัครจะถูกจัดลําดับใหม่ ยึดถือตาม วัน เวลา ที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขกลุ่มสมัครแทนการจัดลําดับการสมัครเดิม ซึ่งผู้สมัครจะเรียกร้อง สิทธิ์ใด ๆ มิได้

  1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://admission.rpca.ac.th หรือ http://www.admissionrpca.com หรือ https://rpca.ac.th ระหว่างวันศุกร์ที่11 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้น วันสุดท้ายที่รับสมัคร วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 จะรับสมัครถึงเวลา 16.00 น. (รับ สมัครทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียว ไม่รับสมัครที่โรงเรียนนายร้อยตํารวจหรือสถานที่อื่นใด)

โดยรับสมัครทางเว็บไซต์ :
– https://admission.rpca.ac.th
– http://www.admission-rpca.com
– https://rpca.ac.th