สำนักงาน พมจ.ลพบุรี รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร