สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

3.2 วิธีการสมัครสอบ
3.2.1 เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอีเมล์ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยให้กรอกใบสมัครด้วยตนเองตามแบบฟอร์มใบสมัคร ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีกำหนด ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
3.2.2 ส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.30 น. ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 น. โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่อีเมล์ แต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
3.3 ขั้นตอนการรับสมัครสอบ
1) อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครฯ และขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร
2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า ยกเว้นใบรับรองแพทย์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบพร้อมเก็บหลักฐานการจ่ายเงิน
3) กรอกข้อมูลใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัคร โดยรวบรวมเอกสาร ประกอบการสมัคร พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไฟล์ PDF รวมเป็น 1 ไฟล์ เพื่อส่งผ่านอีเมล์
4) ส่งเอกสารประกอบการสมัคร และหลักฐานการจ่ายเงินได้ภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น