สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ผู้สนใจจะสมัครโปรดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยวงเล็บมุมซองด้านขวาว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ และถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู้ประสงค์จะสมัครเป็นวันที่สมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนั้น กรณี เอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2590 3471-2