เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ) สังกัด กองการศึกษา ดังนี้
  1) บุคลากรสนับสนุนการสอน ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 อัตรา (เงินอุดหนุน)
 2. พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้
  1) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
  2) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
  3) ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา (เงินอุดหนุน)
  4) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
  5) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครได้ ณ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 2-12 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร