เทศบาลเมืองแพรกษา รับสมัครพนักงานจ้าง 31 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 ตำแหน่ง 15 อัตรา ดังนี้
สำนักปลัดเทศบาล
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
กองคลัง
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
กองช่าง
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
กองการศึกษา
1) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
กองสวัสดิการสังคม
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
3) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ จำนวน 2 อัตรา
กองการศึกษา
1) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 4 อัตรา
2) ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 1 อัตรา
กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพรกษา (ชั้น 2) เทศบาลเมืองแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ **หมายเหตุ จุดรับสมัครอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทางเทศบาลเมืองแพรกษาจะมีป้ายบอกจุดรับสมัครในวันรับสมัคร

คลิกอ่านประกาศรับสมัคร