เทศบาลเมืองสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา
ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 5 อัตรา

  1. ตำแหน่งเลขที่ 910-4(พ) โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง)
  2. ตำแหน่งเลขที่ 719-4 (พ) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม)
  3. ตำแหน่งเลขที่ 723-4(พ) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)
  4. ตำแหน่งเลขที่ 718-4 (พ) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดเชิงเขา)
  5. ตำแหน่งเลขที่ 720-4(พ) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดเขาคูบา)
    ค่าตอบแทน 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสระบุรี สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ได้ที่ QR Code ท้ายประกาศนี้ หรือติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-20 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นเวลาพักกลางวันและวันหยุดราชการ)

คลิกอ่านประกาศรับสมัคร