สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย